เว็บไซต์ Tsuruya Department Store การเอาบริษัทมหาชนจำกัด

ภาพหลัก
มากกว่าข้อจำกัดของห้างสรรพสินค้าไป

Tsuruya เป็นห้างสรรพสินค้าที่แค่คุมะโมะโทะมี
เดินหน้าด้วยกันกับลูกค้าของคุมะโมะโทะตั้งแต่ก่อตั้งมา และได้รับการเลี้ยงดู
เพื่อทำการโดดข้ามขั้นตอนมากขึ้นสำเร็จใน commercial domain ที่ถูกจำกัดนั้น ท้าทายเรื่องที่หลากหลายข้ามกรอบของห้างสรรพสินค้า,
วิวัฒนาการไปสำคัญ
เพราะฉะนั้นเรากับยุคสมัยและการกระทำรวดเร็วที่ตอบสนองการเปลี่ยนของค่านิยมของลูกค้า,
ให้ความสำคัญกับประเพณีพื้นฐานที่ไม่เปลี่ยน
และ เพื่อเพื่อตอบรับความคาดหวังของลูกค้าสำคัญที่ได้รับการสนับสนุน Tsuruya จากนี้ไปด้วย ได้รับความพึงพอใจ,
มุ่งหมายที่บทบาทที่ถูกถูกรักที่คุมะโมะโทะในฐานะห้างสรรพสินค้าเหลือเฟือที่ล้นในความคิดต่อไป