Tsuruya " เนื้อของ well-known store" *โทะคุฮะนบะอิคะอิ

การจำกัดร้านออนไลน์

โครงการพิเศษที่แต่ละผู้จัดการร้านแนะนำของมีค่าที่คุ้มค่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งจาก "ซุเกะ*โอะคุ " Kamo River" Tsuruya เนื้อสัตว์มุมที่คุ้นเคย "ร้าน ทะจิมะ" !" ด้วยคุณภาพและลักษณะของความโล่งอก ส่ง "ความพึงพอใจ" ให้ ※ส่งให้วันความประสงค์ของระยะเวลาที่กำหนดได้

ช่วยยืนยันแต่ละรายละเอียดสินค้าอย่างลงรายละเอียด

ร้านออนไลน์ใจการต้อนรับ Tsuruya ของคุมะโมะโทะ
  • คู่มือการใช้งาน

การสอบถามด้วยโทรศัพท์

096-327-3215

10 โมงเช้า - 1 ทุ่ม

การสอบถามในอีเมล